top of page

Kjøpsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg og montering av varer fra Elman-gruppen med underliggende selskaper til forbruker.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, og vår ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Generelt:

 • Kjøp kan kun utføres av personer over 18 år.

 • Forbrukerkjøp er regulert gjennom: forbrukerkjøpslovenmarkedsføringslovenpersonopplysningslovene-handelsloven og kredittkjøpsloven.
  Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, aktivt samtykke eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

 

 • Selger forbeholder seg retten til å kansellere bestillinger i tilfeller der:

  • Virkeligheten ikke gjenspeiler bestillingen

  • Bestillingen er gjennomført med tydelig uærlig hensikt

  • Det elektriske anlegget ikke er i forskriftsmessig stand

  • Dersom produktet er utsolgt eller ikke lenger mulig å skaffe

Installasjon

 • Alt som bestilles av Elman-gruppen installeres kun fagpersonell fra våre selskaper som er registrerte installatører for drift, bygging og vedlikehold i Elvirksomhetsregisteret (FEK §7, ledd 2).

Priser og levering

 • Alle priser er oppgitt inkl. frakt og mva.

 • Noen produkter inkluderer montering i prisen. Dette er oppgitt på elman.no.

 • Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse i annonser o.l. og/eller som er større enn 15 % av normal utsalgspris, kan Elman-gruppen ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende.

 • Leveringstider må anses som veiledende. Leveringstider kan oppgis i både ukenummer og en bestemt dag. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

 • Elman-gruppen har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg

Definisjon av parter

 • Selger er Elman-gruppen. www.elman.no inneholder produkter og tjenester både all våre selskaper som er nevnt under vår kontaktside.

 • Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen

 

 

Bestilling

 • Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss.
  Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til deg.

 • Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud.

 

Avbestilling

 • Ved avbestilling må det gis skriftlig beskjed senest 24 timer før installasjonen.

 • I tilfeller der du har glemt å avbestille og vi ikke har mulighet til å gjennomføre installasjon på avtalt tidspunkt vil det faktureres et gebyr på kr 1000 ink mva for å dekke påløpte kostnader for montør.
   

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes skriftlig via epost til det selskapet som har gjennomført arbeidet. Kontaktinformasjon og oversikt finner du på elman.no/kontakt
 

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

 • Holde kjøpesummen tilbake

 • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering

 • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at produktet er i samme stand og mengde, § 51)

 • Kreve erstatning
   

Garanti

 • Det forutsettes at produktene er montert riktig og i henhold til produsentens monteringsanvisning.

 • Nødvendig vedlikehold må også overholdes for at garantien skal være gjeldende.

 • Garantien på våre produkter er normalt 2-5 år og følger ellers de retningslinjer som er satt i Forbrukerkjøpsloven.
   

Force majeure

Er Elman-gruppen forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, streik, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Elman-gruppen fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Trondheim tingrett som verneting
 

Forbehold

 • Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer

 • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

Kjøpsbetingelser

bottom of page